درب جعبه

درب های آذر و آذین دو مدل درب اختصاصی فلورایز هستند که تعدادی از مشخصات عمومی آن‌ها در ذیل عنوان شده :

  • ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮاد ﭘﻠﯿﻤﺮى و ﻓﻠﺰى ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ۱۰۰درصد
  • ﺗﻨﻮع در ﭼﻬﺎر رﻧﮓ ﻃﻮﺳﻰ ، زﻏﺎﻟﻰ ، ﮐﺮم ، ﺷﮑﻼﺗﻰ
  • اﻣﮑﺎن ﻧﺼﺐ ﭘﺎرﮐﺖ ، ﺳﺮاﻣﯿﮏ ، ﺳﻨﮓ و اﺳﺘﯿﻞ در ﻗﺴﻤﺖ باز شو
  • داراى ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻓﻠﺰى ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺎز و بسته شدن درب
  • داراى ﮔﺎرد و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﺎﺑﻞ در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻰ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و افزایش توان ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر
  • ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻰ ﮐﺎﻻى ﻣﺸﺎﺑﻪ ساخت آﻟﻤﺎن
  • اﻣﮑﺎن رﻧﮓ ﺳﻔﺎرﺷﻰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻒ‌ﺳﺎزى در ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﯿﺶ از ۵۰۰ ﻋﺪد
  • داراى ۲ ﺿﺎﻣﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن درب
  • اﺳﺘﻔﺎده از لوﻻى ﻓﻠﺰى ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺷﻮ درب
  • ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ نگه‌دارﻧﺪه جهت منظم کردن ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ در ﺧﺮوﺟﻰ درب

برای مشاهده مشخصات اختصاصی محصولات میتوانید روی عکس‌ها کلیک کنید.